What's New‎ > ‎

Souvenir "Samvad" edition Nov-2018

posted Nov 22, 2018, 1:47 AM by Kulshrestha Kalyan Samiti   [ updated Nov 22, 2018, 1:47 AM ]
Dear Members,

Please find Kulshrestha Kalyan Samiti's souvenir "Samvad" Nov-2018 edition released in Annual Convention dated 11-Nov-2018. 


Best regards,
 
Nishi Kulshrestha
General secy. (Outgoing)
Kulshrestha Kalyan Samiti
http://www.kulshresthakalyansamiti.org/